Gurûb – Ahmet Haşim

Fasl-ı sermâ-yı dehşet-efzânınBâd-ı pür-zehr-i girye-dâriyle;Karların serdî-i memâtiyleMünkesîr, bî-varak hep eşcârın,Mâverâ-yı güsûn-ı hüznünden;Saçıp etrafa nûr-ı bî-feriniGüneş,…